Automatyzacja procesu

1. Wspieramy firmy w układaniu procesu bazując na narzędziach Lean Management:
Z doświadczeń firmy Mater-Tech wynika, że Lean (zwany też „szczupłym zarządzaniem”), ma praktyczne zastosowanie dla każdej firmy wytwarzającej produkty, w której procesy produkcyjne zostały jakkolwiek ugruntowane. Każda firma jest jednak inna, ma własną kulturę i model biznesowy. Dlatego choć metody i narzędzia Lean są dobrze zdefiniowane, do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, starając się zobaczyć cel biznesowy w możliwie szerokim kontekście.

Tuleje hydrauliczne

W projektach stosujemy m.in.:
• 5S – uniwersalna metoda standaryzacji pracy, systematycznego uczenia się oraz dążenia do doskonałości. Opiera się na pięciu krokach: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny
• Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping – VSM) – pomaga określić i analizować rzeczywiste przepływy w obszarze produkcji (elementów fizycznych, materiałów oraz informacji)
• Six Sigma – metoda pozyskiwania i przetwarzania danych oraz pomiaru w celu wypracowania maksymalnej jakości wytwarzanego produktu. Jej filozofia bazuje na 5 krokach DMAIC. Wspiera modelowanie kultury organizacyjnej nastawionej na doskonalenie jakości
• SMED (Single Minutes Exchange of Die) – metoda (Shigeo Shingo) redukowania czasu przezbrojeń maszyn poprzez zredukowanie do niezbędnego minimum czynności wykonywanych w trakcie przezbrojeń

Sytuacje, w których najczęściej stosujemy Lean Management:
• w wyniku diagnozy / audytu procesów produkcyjnych potrzeba wsparcia we wdrożeniu Lean w konkretnych procesach (np. skrócenia czasu przezbrajania maszyn) lub potrzeba zewnętrznego partnera do wdrożenia konkretnych narzędzi Lean Management;
• przedsiębiorstwo chce wdrożyć w organizacji filozofię KAIZEN;
• firma poszukuje partnera do wykonania analizy produktywności zakładu, by następnie wdrożyć konkretne rekomendacje;
• firma potrzebuje partnera do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie zmiany organizacyjnej (strategia bezpiecznej redukcji / strategia bezpiecznego rozwoju / strategia optymalizacji produkcji), dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, partner ma pomóc wyrównać luki kompetencyjne w procesie doskonalenia produkcji i pomóc przejść przez zmianę;
• firma chce zwiększyć swoją produktywność przy minimalnych inwestycjach – nie chce powiększać parku maszynowego ani zatrudniać nowych pracowników;
• w obliczu przybywających zamówień, firma chce w sposób optymalny wykorzystać swój obecny potencjał i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo przechodzenia przez zmianę związaną z rozwojem firmy;
• zarząd lub kierownictwo firmy poszukuje „sparing partnera”, dzięki któremu (np. w wyniku pracy warsztatowej) odkryje potencjał organizacji oraz kierunki i obszary zastosowania Lean Management.

2. Wytworzenie kompletnych automatycznych i półautomatycznych linii produkcyjnych, oprzyrządowania oraz stanowisk roboczych.

Przykładowe projekty:
• Linia do montażu detektorów metali – przemysł kopalniany,
• Linie do produkcji mediów filtracyjnych,
• Linie wspomagające produkcję w zakładach żywnościowych,
• Stanowiska montażowe z systemami przenoszenia detalu pomiędzy kolejnymi operacjami,
• Maszyny pakujące,
• Linie do segregacji wraz z systemem pomiaru wagi,
• Piece i suszarki.